Privacy
Deze tekst is vertaald met Google Translator

Privacy

1. GEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Bedrijfsnaam: Global Spain (hierna het "Bedrijf" of de "Verantwoordelijke").
CIF: B42547638
Adres: Alto del pino 498 03316 Benferri Orihuela Alicante
Telefoon: 617 117 016
E-mail voor communicatie over gegevensbescherming: info@global-spain.com

1.1. Toepasselijke regelgeving

Ons privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) wordt ingetrokken, en voor zover deze niet in tegenspraak is met de bovengenoemde verordening, door de bepalingen van het wetgevingskader Spaans over de bescherming van persoonsgegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en ervan op de hoogte bent, waarmee u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden.

Het bedrijf kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, indien van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien dergelijke toegang een specialisatie in de bescherming van persoonsgegevens inhoudt.

1.2. Functionaris voor gegevensbescherming

Het bedrijf heeft geen functionaris voor gegevensbescherming.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking die wij van uw persoonsgegevens uitvoeren, beantwoordt aan de volgende doeleinden:

- U voorzien van informatie met betrekking tot de producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt en die op deze website worden beschreven en die u kunnen doorverwijzen naar professionals op het gebied van vastgoeddiensten

- Voer de contractering van onze diensten uit door het bijbehorende budget / bestelling te accepteren en / of een commercieel contract te ondertekenen.

- U per e-mail en/of post nieuws en nieuws over onze entiteit sturen, evenals updates van onze catalogus met producten en diensten.

-Beheer de Gebruikers van de Website en, indien van toepassing, de activering en administratie van de registratie als Gebruiker in het gereserveerde gedeelte van de Website.

-Kanaal verzoeken om informatie, suggesties en claims van geïnteresseerde partijen voor hun beheer en oplossing.

-U op de hoogte houden, via elektronische middelen of mobiele apparaten, van alle informatie die voor u van belang kan zijn;

- Beheer de verzending van de nieuwsbrief naar gebruikers die zich erop abonneren.

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens

Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de periode die redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met de behoeften om te reageren op vragen die zich voordoen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, uw diensten te activeren en te voldoen aan de eisen die de toepasselijke wetgeving stelt. Dit betekent dat u persoonsgegevens nog een redelijke termijn kunt bewaren, ook nadat de belanghebbende is gestopt met het gebruik van de WEB.

In het geval van abonnementen bewaren we uw persoonlijke gegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of de beperking van de behandeling aanvraagt. In dergelijke gevallen zullen we uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste periodes blokkeren.

3. LEGITIMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS

De legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming verleend door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het overeenkomstige formulier in en vink het acceptatievak van dit beleid aan) op het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten is gelegen in de letters a), b) en c) van nummer 1 van artikel 6 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april.

-De Gebruiker en/of Klant hebben hun uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de beschreven doeleinden die de verwerking van Gebruikers- en/of Klantgegevens vereisen, evenals, in het kader van een contractuele of precontractuele relatie, ter attentie van hun verzoek om informatie en/of uitvoering van de dienstverlening.

-De Gebruiker en/of Klant heeft uitdrukkelijke toestemming verleend door middel van een positieve en bevestigende handeling (vul het overeenkomstige formulier in en vink het acceptatievakje van dit beleid aan) op het moment dat hij ons zijn persoonsgegevens verstrekt.

3.2. Gegevens categorieën

De verzamelde gegevens hebben betrekking op de categorie van identificerende gegevens, zoals: voor- en achternaam, telefoon, postadres, bedrijf, e-mail, evenals het IP-adres van waaruit u het gegevensverzamelingsformulier opent.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In het kader van ons engagement om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen en de wijziging, het verlies, de behandeling of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, volgens art. 32 van de AVG EU 679/2016.

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Er zijn geen overdrachten van gegevens of internationale overdrachten van uw gegevens voorzien, behalve deze die zijn toegestaan door de belasting-, handels- en telecommunicatiewetgeving, evenals in de gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist.

6. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Iedere belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens verwerken die op hem betrekking hebben. Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokken partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokken partijen zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. De persoon die verantwoordelijk is voor het bestand zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

In overeenstemming met de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, het recht om de rectificatie of verwijdering ervan te vragen, het recht om de beperking van de behandeling ervan te vragen, het recht om zich te verzetten tegen de behandeling, het recht de overdraagbaarheid van de gegevens en evenzo om de verleende toestemming in te trekken.

6.1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het bijbehorende formulier aanvragen voor de uitoefening van het gekozen recht. Optioneel kunt u bij de bevoegde controleautoriteit terecht voor aanvullende informatie over uw rechten. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn het telefoonnummer 617 117 016 en de e-mail: info@global-spain.com . Vergeet niet een kopie bij te voegen van een document waarmee wij u kunnen identificeren.

7. TOESTEMMING OM ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TE VERZENDEN

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, door het formulier voor gegevensverzameling in te vullen en het overeenkomstige vakje "Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie" aan te vinken, bent u het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming om informatie over het bedrijf naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te sturen.

Global-Spain.com - Alle rechten voorbehouden. Colofon | Privacy | Cookies | Web plan | Ontwerp: Mediaelx

ONLINE VIEWINGS
WhatsApp